Z uwagi na zmiany w prawie budowlanym, ktore weszly w zycie 1 stycznia 2021 tymczasowo wyłączyliśmy możliwość zakupu projektów domów na naszej stronie internetowej
  tel. 71 707 28 06    
  biuro@domyczystejenergii.pl
Logo Grupa DCE  GRUPA DCE

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania transakcji kupna-sprzedaży na stronie internetowej www.domyczystejenergii.pl będącej własnością sprzedającego.

Sprzedającym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Domy Czystej Energii z siedzibą we Wrocławiu wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522113 Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5000,00 ZŁ PLN w całości opłacony.

Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest zarząd jednoosobowy – prezes spółki. Kontakt z osobą reprezentującą można uzyskać: - pod numerem telefonu 71 707 28 06 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@domyczystejenergii.pl

§ 1 Definicje

1. Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym lub przy pomocy strony internetowej.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem strony www.domyczystejenergii.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sprzedającego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie www.domyczystejenergii.pl,której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza stroną www w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.domyczystejenergii.pl

9. Serwis www.domyczystejenergii.pl -powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem www.domyczystejenergii.pl zawierający
1) bazę danych ofert gotowych projektów domów i budynków użyteczności publicznej
2) inne produkty sprzedającego

10. Projekt domu  - Projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

11. Koncepcja projektu - Zarys projektu architektoniczno– budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

12. Sprzedaż projektu architektonicznego - Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno - budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

14.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Warunki techniczne korzystania ze strony www.domyczystejenergii.pl oraz polityka cookies

1. Do korzystania ze strony www.domyczystejenergii.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).

2. Informacje o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdują się w Polityce Prywatności, będącej elementem strony www.domyczystejenergii.pl

§ 3 Sprzedaż projektów architektonicznych

1. Strona www.domyczystejenergii.pl zawiera bazę projektów architektonicznych, przeznaczonych na sprzedaż. W skład dokumentacji wchodzą:

2. Administrator strony www.domyczystejenergii.pl prowadzi na terytorium całej Polski sprzedaż projektów architektonicznych oraz świadczy na rzecz Użytkowników dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:

3. Informacje prezentowane na stronie www.domyczystejenergii.pl stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o projektach architektonicznych, podane na stronie sprzedającego, w szczególności ich opisy,parametry techniczne i użytkowe oraz ceny pozwalają na zawarcie umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Złożenia zamówienia projektu architektonicznego można dokonać: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej www.domyczystejenergii.pl.

Niezależnie od wyboru formy zamówienia, aby doszło ono do finalizacji niezbędne jest podanie informacji: imię, nazwisko zamawiającego, adres zameldowania, adres do korespondencji, w przypadku, gdy jest inny niż adres zameldowania, nazwa projektu, forma płatności, nip.

5. Dostarczenie projektu następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty należnej za projekt na koncie sprzedającego. W przypadku zamówienia dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi kupującego lub indywidualną koncepcją, czas przygotowania i przesłania dokumentów może się wydłużyć. Wówczas zamawiający zostanie poinformowany przez sprzedającego o czasie dostarczenia dokumentacji.

6. Projekt architektoniczny dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do nn. Regulaminu pt. „Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego”.

7. Nabycie Projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go wyłącznie do jednej budowy.

8. Zapłata za projekt architektoniczny może nastąpić w formie:

9. Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności podczas składania zamówienia.

10. Projekty przesyłane są do klientów za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

11. Koszt dostarczenia projektu do kupującego ponosi sprzedający. Koszt pokrywany jest tylko i wyłącznie jeden raz. Jeżeli kupujący nie odbierze przesyłki od przewoźnika i wymagane jest ponowne przesłanie dokumentacji – wówczas koszt przesyłki pokrywa kupujący. W takim przypadku o koszcie i sposobie dostarczenia klient informowany jest indywidualnie przez sprzedającego.

12. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia przesyłki ustalany jest indywidualnie między sprzedającym, a kupującym.

13. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane w celu wykonania i rozliczenia transakcji kupna-sprzedaży.

14. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Użytkownikom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych.

§ 4 Rękojmia i reklamacja

1. Projekty domów i budynków użyteczności publicznej, oferowane na stronie www.domyczystejenergii.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu dokumentacji budowlanej lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu, a sprzedający nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania dokumentów temu przewoźnikowi.

4. Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

5. Reklamacji Projektu kupujący dokonuje poprzez pisemne zawiadomienie sprzedającego o wadach lub brakach w dokumentacji.

6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym sprzedającego.

7. Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres:biuro@domyczystejenergii.pl lub w formie pisemnej na adres: Pracownia Projektowa Domy Czystej Energii Sp. z o.o., ul. Kunickiego 10 A/II, 54-616 Wrocław. Wzór formularza stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Do formularza reklamacyjnego zaleca się dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie przelewu, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

9. Jeżeli projekt ma wadę, kupujący może:

10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie.

11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje,gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.

12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego nie jest istotna dla budowy obiektu.

13. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Projektu domaga się wymiany Projektu lub odstępuje od umowy, dostarczenie kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej odbywa się na koszt sprzedającego. Wówczas kupujący zobowiązany jest do przesłania dokumentacji najtańszą przesyłką rejestrowaną na adres Pracownia Projektowa Domy Czystej Energii Sp. z o.o., ul. Kunickiego 10 A/II, 54-616 Wrocław.
Zwrotu dokumentacji można także dokonać osobiście w  biurze pracowni Domy Czystej Energii Sp. z o.o.

14. Pracownia Domy Czystej Energii. Sp. z o.o.rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

15. Odpowiedzi na reklamację udziela się pisemnie, na adres poczty mailowej wskazanej przez kupującego lub na adres poczty tradycyjnej wskazany przez kupującego.

16. Reklamacja powinna zawierać:

17. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych,o których wyżej mowa, sprzedający może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać klienta do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

18. Jeżeli reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie reprezentuje konsumenta i nie posiada uprawnienie do reprezentowania,sprzedający może reklamację pozostawić bez rozpoznania.

19. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwestii zawartych w regulaminie, dokumentacji techniczno-budowlanej, załącznikach lub kodeksie postępowania cywilnego, sprzedający ma prawo odesłać kupującego do stosownego dokumentu.

20. Reklamacje kierowane do sprzedającego, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem będą przekazywane niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

21. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

22. Podmiotem odpowiedzialnym za wady fizyczne i prawne projektu jest Pracownia Domy Czystej Energii Sp. z o.o.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.

4. Odstąpienie może zostać zrealizowane jeżeli projekt nie jest zniszczony i nie nosi śladów używania ani kopiowania.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres poczty mailowej: biuro@domyczystejenergii.pl lub na adres poczty tradycyjnej Domy Czystej Energii Sp. z o.o., ul. Kunickiego 10 A/II, 54-616 Wrocław.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi wstanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Projektu ponosi Klient.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji techniczno-budowlanej.

8. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

9. W przypadku zwrotu projektu architektonicznego – kupujący traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.

10. Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionego projektu, w terminie do 90 dni od dnia odebrania przesyłki. Po upływie w/w terminu wymiana projektu nie jest możliwa.

11. Wymiana może zostać zrealizowana jeżeli projekt nie jest zniszczony i nie nosi śladów używania ani kopiowania.

12. Wymiana projektu objęta jest opłatą manipulacyjną w wysokości 150 zł plus podatek VAT.

13. Wymiana zakupionego projektu może zostać dokonana tylko na inny produkt i projekt danego typu (np. projekt domu może zostać wymieniony wyłącznie na inny projekt domu).

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnymzakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników strony www.domyczystejenergii.pl

2. Dokonane zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

3. Na podstawie art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustępu 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, Właściciel nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji Regulaminu.

4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności za każdym razem, gdy przystępuje do korzystania ze strony www.domyczystejenergii.pl.

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie reguluje Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 do regulaminu

Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego.

W skład projektu architektonicznego wchodzą:

 

- projekt architektoniczno-budowlany obiektu w zakresie
do pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji - część rysunkowa;

- opis techniczny do części architektonicznej;

4

- projekt budowlany wszystkich elementów konstrukcji obiektu z elementami projektu wykonawczego – część rysunkowa;

- opis techniczny do części konstrukcyjnej;

4

- projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych

w tym: projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje c.o., wod-kan, kolektory słoneczne do c.w.u. – część rysunkowa;

- opis techniczny do wszystkich elementów projektu instalacji sanitarnych;

4

- projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych dla obiektu;

- opis techniczny do części instalacji elektrycznej i teletechnicznej;

4

- charakterystyka energetyczna dla obiektu określająca jego poziom projektowanej efektywności energetycznej;

4

- zestawienie drewnianych elementów więźby dachowej;

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej;

- obliczenia konstrukcyjne;

- kopie uprawnień projektantów projektu katalogowego oraz ich aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych.

1

 

Załącznik 2 do regulaminu: Formularz reklamacji

Załącznik nr 3 do regulaminu: Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 4 do regulaminu: Formularz zwrotu

A lot of people are getting asked"How can I make my paper cover somebody to write it for me" and they're also getting emails asking the same question. I will help you answer this custom writing one using a simple article that explains how simple it really is. You may easily pay someone to write your papers, so start writing and save the newspaper eternally!

Partnerzy